Vertrouwd wonen in lerende wijken

Vertrouwd wonen in lerende wijken

‘Moerwijk knapt aardig op’, beschrijving van de methode Lerende Wijken:

Deel 1 de Methode

Deel 2 de Verhalen

Woonservicewijken Escamp is een integraal thema. Draagvlak bij bewoners en professionals is bij de opzet en de uitvoering van projecten van groot belang.
In de projecten worden op wijken discussieplatforms met bewoners en professionals georganiseerd in de vorm van discussiecafés, verhalentafels, ontwerpateliers e.d. Daarmee wordt aangesloten bij de leefwereld van de bewoners van de wijk.

In de methodiek van ‘De lerende wijk’ wordt de hele mens centraal gesteld. Niet vanuit een probleem, maar vanuit de ervaren kwaliteit van leven. Mensen ervaren welbevinden als zij zich bewust zijn van hun situatie in alle levensdomeinen en handvatten krijgen om evenwicht te vinden en iets te verbeteren als zij dat willen. Als levensdomeinen worden onderscheiden[1]:

  • lichaam en geest,
  • sociale relaties,
  • materiële situatie,
  • arbeid en prestatie,
  • waarden en inspiratie.

Voorzieningen bieden soms een antwoord op vragen in de levensdomeinen. Daar waar mensen kwetsbaar zijn en een vorm van ondersteuning nodig hebben om langer zelfstandig en zelfredzaam te kunnen zijn en welzijn te kunnen ervaren. Door te werken vanuit de situatie in de 5 levensdomeinen van mensen en niet vanuit een probleem, ontstaat een integrale aanpak en een verbindend kader voor samenwerking tussen bewoners en aanbiedende partijen.

Aanbiedende partijen richten zich vaak op een bepaald levensdomein, maar door de integrale aanpak worden grenzen tussen sectoren doorbroken en ontstaan gebieden waarin meerdere aanbieders een aanbod doen.
Ter illustratie een voorbeeld van verbinding levensdomeinen met sectoren:

  1. Lichaam en geest…..sectoren gezondheidszorg, zorg, sport.
  2. Sociale relaties…..sectoren welzijn, verenigingsleven.
  3. Materiële situatie…sectoren wonen, inkomen, vervoer, winkels.
  4. Arbeid en prestatie…sectoren werk, sociale activering/werkprojecten, vrijwilligerswerk.
  5. Waarden en inspiratie… onderwijs, cultuur, religie, zingeving /zinervaring, geestelijke zorg.

De benadering doet recht aan de integraliteit van de ondersteuningsvraag van burgers en vervolgens kunnen daar de diverse programma’s en deelprojecten aan worden verbonden. Niet alleen wonen, zorg en welzijn, maar ook andere sectoren als werk, sport, onderwijs, transport, verenigingen, komen dan automatisch in het vizier.