Wat we doen

Infographic ‘Samenkracht in vitale woongemeenschappen’

Er is nu ook een infographic beschikbaar (zie link) die de resultaten van het Samenkracht-project in de Lozerlaan flat Vierkant in Den Haag Zuidwest in beeld brengt. Deze infographic laat zien hoe het Samenkracht-traject en de samenwerking tussen bewoners en professionals hebben bijgedragen aan het versterken van de sociale basis en het bevorderen van vitaal […]

Samenkracht in vitale Woongemeenschappen is afgerond

Het project ‘Samenkracht in Vitale Woongemeenschappen’ van Woonservicewijken (WSW) richt zich op het verbeteren van de leefomgeving en sociale basis voor zelfstandig wonende ouderen in Den Haag Zuidwest. Als uitwerking van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Bewoners en professionals uit wonen, zorg en welzijn werkten samen aan nieuwe woonzorgwelzijnsconcepten. Conclusie: Door tegelijkertijd te […]

Woonzorgvisie, wijksamenwerking wonen-zorg-welzijn-bewoners

Inspiratiebijeenkomst Woonservicewijken (WSW), op 15 maart 2024, in Buurthuis Mandelaplein. De gemeente Den Haag werkt aan een Woonzorgvisie, teneinde integraal beleid te kunnen maken voor de groeiende vraag naar wonen en zorg. Eigenlijk zou het een woon-zorg-welzijnsvisie moeten heten, want welzijn is als derde factor van wezenlijk belang om bewoners in wijken te betrekken en […]

Lerend Werken in de Wijk

Verslag van de inspiratiebijeenkomst Woonservicewijken (WSW), op 17 november 2023, in Buurtcentrum Bario in Transvaal In de Haagse stadsdelen Escamp en Centrum is veel werk aan de winkel op gebied van leefbaarheid, zorg, wonen, welzijn, openbare ruimte, noem maar op. In de wijken wonen ook mensen die moeilijk werk kunnen vinden, om heel diverse redenen. Er […]

Samenkracht in vitale woongemeenschappen, een GALA project!

Netwerk Woonservicewijken wil met inzet van de Samenkracht aanpak een bijdrage te leveren aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). GALA heeft ten doel: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. In het project richten we ons op ouderen die zelfstandig wonen in en/of in de buurt van bestaande wooncomplexen […]

Vernieuwing van de buurt, hoe neem je bewoners mee?

Met het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest wordt hard gewerkt aan Zuidwest (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk) en dat gaat de komende jaren door. Woningen worden gerenoveerd en er komen 10.000 nieuwe woningen bij. Deze enorme stadsvernieuwing gaat hand in hand met verbeteringen op het gebied van onderwijs, veiligheid, gezondheid, participatie, werk, en economie. Klik […]

Wonen en zorg voor/door de wijk, dialoog en draagvlak

Het motto van het nieuwe programma WOZO (wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen) van het ministerie van VWS is ‘Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan. De uitwerking moet volgen in een ‘maatschappelijke dialoog’. Vraag in deze inspiratiebijeenkomst is: Hoe pakt dat uit voor bewoners in (achterstands)wijken in de stadsdelen […]

De kracht van de community vinden en benutten, inspiratiebijeenkomst september 2022

Bewonersparticipatie, ervaringskennis: Is het Haarlemmerolie voor weerbarstige problemen in de wijk? Brengt het de vraag naar zorg terug en bevordert het zelf- en samenredzaamheid? De voorbeelden waarin bewoners van zich laten horen en hun ervaring inzetten spreken voor zich en zijn van grote betekenis voor bewoners zelf en zeker voor de ontwikkeling van de wijk, […]

Preventie door kracht- en netwerkontwikkeling, inspiratiebijeenkomst juni 2022

“We zitten met de beste intenties in ons werkveld. Het is misschien wel de ‘tragiek van de goede bedoelingen’ waarin toch systemen en regels ontstaan met te weinig ruimte en benutting van ervaringskennis. Vanuit onze betrokkenheid verzuchten we: Wie verzint dit nou? Maar ieder hier kan vandáág beslissen om het morgen anders te doen”. Daarmee […]

Houdbare zorg door samenwerking in de wijken, inspiratiebijeenkomst maart 2022

De zorgvraag groeit, er is geen extra ruimte. De grenzen bij ziekenhuizen en huisartsen lijken bereikt. Kabinet en zorgverzekeraars willen doorpakken, het moet anders. Maar hoe anders? En wat kan de samenwerking wonen-zorg-welzijn daarin doen? Technologie kan wel een rol spelen, maar biedt niet op korte termijn oplossingen voor arbeidsbesparing. Er zijn meerdere invalshoeken mogelijk. […]

‘Samen leven, samen in gesprek’ Kaapseplein Transvaal

Wat is de situatie op Kaapseplein? Het Kaapseplein is een verzamelplaats voor arbeidsmigranten uit Oost Europa. Vroeg in de ochtend worden zij opgehaald (als ze werk krijgen) om elders te gaan werken. Er is veel overlast voor de omwonenden: lawaai, afval, ervaren onveiligheid. Onbekend is waar deze mensen wonen. Waarschijnlijk in de buurt. Overdag zijn […]

Wonen met zorg, parels in de wijk voor ontmoeting

Vitale bewoners in vitale wijken: hoe kan het nieuwe verpleeghuis op Westhovenplein in Moerwijk en ontmoetingscentrum Randveen in Bouwlust daaraan bijdragen? Is het mogelijk om woonservicezones te ontwikkelen rondom ontmoetingscentra? Zorglocaties als uitvalsbasis voor vitale buurten? We bekijken dit aan de hand van de ontwikkelingen rondom de locaties Randveen en Westhovenplein. Wat is belangrijk bij […]

‘Ontmoetend Leren’, ‘Lerend Ontmoeten’

Haags Ontmoeten is een Haagse voorziening (tussen de algemene voorziening en Wmo maatwerk) voor mensen met regiebeperking en beginnende dementie én voor hun mantelzorgers. Haags Ontmoeten is een gemeentelijke voorziening, waarvan de uitvoering door Xtra wordt gecoördineerd. Woonservicewijken heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de conceptontwikkeling van Haags Ontmoeten. Via de projecten Dagstructuur en Ontmoetingscentra […]

Zorg dichtbij Thuis

In Den Haag wordt gewerkt aan goede zorg en welzijn, die op de juiste plek beschikbaar is voor Haagse burgers. Wat is goede zorg? Wat is de juiste plek? Kunnen woningcorporaties, welzijn, thuiszorg, huisartsenzorg, ziekenhuis samen een betere verbinding maken? Sanne Gooskens, programmamanager Zorg dichtbij van HMC, bespreekt met ons hoe HMC mensen de juiste […]

Technologie in wonen, zorg en welzijn

Woonservicewijken wil zoeken naar aansluitende manieren om technologie in de woning, sociale technologie en zorgtechnologie op elkaar te laten aansluiten en samen te zoeken naar oplossing van knelpunten. Doel: ophalen van ervaringen met toepassingen van technologie bij de netwerk deelnemers. Denk aan beeldbellen, domotica, diverse apps op gebied van wonen, zorg, welzijn. Onze inschatting is […]

Regiodeal Zuidwest, hoe kunnen we helpen met WSW

WSW wil er zijn ‘voor de wijk’. WSW wil weerbarstige problemen in wijken in Escamp en Centrum helpen aanpakken door samenwerking en door anders te (gaan) werken. Nieuwe werkconcepten uitwerken dus. WSW richt zich oorspronkelijk op de einddoelgroep ouderen en mensen met een beperking (langer zelfstandig wonen en zelfredzaam zijn). Nu is dat breder: wijkbewoners […]

Seniorvriendelijke wijken

Als netwerk van wonen-zorg-welzijn is bij Woonservicewijken het thema Seniorvriendelijke wijken (liever: Leeftijdsvriendelijke wijken) een doorlopend thema. De (her)ontwikkeling van woonzorglocaties, de verbetering van wijken, de aandacht voor alle domeinen van kwaliteit van leven, komen hierbij langs. In Den Haag is een Kennisplatform voor het monitoren van voortgang van Den Haag als Seniorvriendelijke stad. Onder […]

Psychisch welzijn van ouderen

Signaleren, voorkomen van ziekte, behandelen waar nodig, zo dicht mogelijk bij huis. In 2018 is in Woonservicewijken een aanzet gemaakt voor een samenwerking met o.a. Indigo, Xtra, eerstelijn.  

Weerbarstige problematiek

In wijken (armoede, stress, werkeloosheid, zorgmijding), brainstorm over sociale innovatie (‘geluksfabriek’).

Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel

Zowel in Escamp als in Centrum heeft Woonservicewijken meegedaan met het grote landelijke programma om de wijkverpleegkundige functie door te ontwikkelen tot een brede onafhankelijke  functie. Vanaf 2010 zijn er landelijk veel ontwikkelingen op gebied van wijkverpleegkunde. In Woonservicewijken is de functie van onafhankelijke wijkverpleegkundige opnieuw ontwikkeld en geïntroduceerd onder de naam Zichtbare Schakel, als […]

Servicepunten

Servicepunten Den Haag is een doorontwikkeling en borging van het WSW project  Wijkservicepunten. De servicemedewerkers geven u gratis informatie en advies over bijvoorbeeld: Gezondheid en zorg: zorgdiensten thuis of in zorg- en verpleegcentra, gezondheidszorg, gezond eten, sport en bewegen. Huisvesting: tijdelijke opvang voor herstel, dagopvang, wonen met zorg, woningaanpassingen. Welzijn: maaltijdvoorziening, klussendienst, alarmering. Woonomgeving/leefbaarheid: veilig […]

Taskforce Mantelzorg

Het project Taskforce Mantelzorg ‘Bereiken en ondersteunen van mantelzorgers door professionals’ is in mei 2012 van start gegaan en wordt gefinancierd door de extra respijtzorgmiddelen van de gemeente Den Haag. Door de inzet van respijtzorg draagt de mantelzorger (een gedeelte van) de zorg over aan een professional en/of zorgvrijwilliger. De in het project verenigde professionals […]

Wereldgesprek

In Escamp worden onder de noemer ‘Wereldgesprek’ activiteiten uitgevoerd, gericht op wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. De activiteiten zijn gericht op twee doelen: enerzijds het sensitief maken van de organisaties en professionals voor de specifieke vragen en benaderingswijze van oudere migranten en anderzijds oudere migranten en hun omgeving (zelforganisaties, buurtbewoners, mantelzorgers/familie), bekend en […]

Lerend werken in de wijk

De veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie, en het belang van regie bij de patiënt vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Woonservicewijken is partner in STRONG (Studie Route Net Gezondheid), dat […]

Samen Gezond

Stichting Woonservicewijken Escamp en stichting Woonservicewijken Centrum hebben als doel om bij te dragen aan zolang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam leven voor de bewoners in de wijken van de stadsdelen. Een goede gezondheid is daarbij heel belangrijk. In de landelijke campagne ‘Alles is Gezondheid’ wordt aangegeven dat het hierbij gaat om verbindingen naar vele facetten […]