‘Samen leven, samen in gesprek’ Kaapseplein Transvaal

Wat is de situatie op Kaapseplein?
Het Kaapseplein is een verzamelplaats voor arbeidsmigranten uit Oost Europa. Vroeg in de ochtend worden zij opgehaald (als ze werk krijgen) om elders te gaan werken. Er is veel overlast voor de omwonenden: lawaai, afval, ervaren onveiligheid. Onbekend is waar deze mensen wonen. Waarschijnlijk in de buurt. Overdag zijn er mannen (die geen werk kregen) die rondhangen en kinderen die op straat zijn. Er komen klachten binnen bij de gemeente. Bewoners willen dat er iets aan gedaan wordt. De gemeente heeft de ‘Opgave Kaapseplein’ geformuleerd, met een integrale aanpak: handhaving m.b.t. overlast, illegale overbewoning en ondermijning. En tegelijkertijd in samenspraak met betrokkenen tot oplossingen proberen te komen. Wij zien dat ook de gezondheidsvoorzieningen niet goed georganiseerd kunnen worden en dat er versnippering is in aanbod van huisartsen en thuiszorg, leefstijlcoaches, sportcoaches in de wijk om een gezonde vitale buurt te ondersteunen.

Er zijn veel belangen, veel mensen en organisaties die er iets van vinden.

Woonservicewijken kan de problematiek van Kaapseplein niet 1-2-3 oplossen. Woonservicewijken kan zich vooral bekommeren over de sociale kant van het geheel. WSW gaat niet over handhaving. WSW kan wel met haar partners bijdragen aan vertrouwen en verbinding tussen de twee groepen in de buurt.

  • empowerment
  • opvang en educatie
  • voorzieningen in de wijk
  • werk in de zorg

Wat is het probleem dat we willen tackelen?
In Transvaal, rondom Kaapseplein voelen bewoners zich onveilig, niet vertrouwd in de eigen wijk. Er zijn ‘vreemden’, ‘passanten’, die de buurt een ‘niet-thuis’ gevoel geven.

Wij zien graag vitale bewoners in vitale wijken. We willen faciliteren dat bewoners met elkaar praten over wat belangrijk is in hun leven. Wat zij daar zelf en samen met anderen aan kunnen verbeteren. Hoe zij hun netwerk en passende voorzieningen daarbij kunnen activeren.

Wat willen we doen?

We hebben ervaring met een beschreven en bewezen activerende dialoogmethodiek: Samenkracht. Met behulp van deze methodiek willen we op een goede manier met mensen in gesprek gaan. Bewoners gaan zelf bedenken wat een oplossing kan zijn, wij niet. En we gaan inregelen dat wat ze bedacht hebben ook kan gaan slagen.